Met onze kinderopvang werken we aan een toekomst waarin alle kinderen zich optimaal mogen ontwikkelen. Een mooier morgen, goed geregeld.

Directie

Sinds 2006 is Tineke Onink bestuurder/directeur van de organisatie. Zij is tevens voorzitter van het management team, dat uit vier leden bestaat:

 • Tineke Onink-Emde, bestuurder/directeur en voorzitter MT
 • Annelies Verduin, manager primair proces
 • Jiska van Brink, manager HRM, pedagogiek en kwaliteit.

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol binnen Morgen. Dit gaat verder dan de medezeggenschap die in de Wet Kinderopvang is geregeld. De ouderraad en oudercommissies spelen een actieve rol, denken mee over belangrijke beslissingen en zijn een waardevol klankbord. De ouderraad overlegt regelmatig met de bestuurder/directeur en de oudercommissies met de manager van de vestiging of de merkmanager.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers en is gesprekspartner voor de bestuurder/directeur over het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen. De ondernemingsraad wordt in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke veranderingen. We bespreken niet alleen wat (wettelijk) moet, maar ook wat we met elkaar belangrijk vinden. De betrokkenheid en het vertrouwen is over en weer groot.

Toezicht

De Raad van Toezicht is betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Morgen in de maatschappelijke omgeving. Ook ziet deze erop toe dat de gestelde doelen worden behaald. Lees meer in het Bestuursverslag 2022.

Morgen werkt volgens de Code Goed Toezicht van VTOI-NVTK (interne toezichthouders uit kinderopvang en onderwijs). Ook volgen we de governance code kinderopvang met beginselen voor goed gedrag, bestuur en toezicht. Zo geven wij het toezicht en bestuur integer, maatschappelijk verantwoord en efficiënt vorm.

De gemeentes zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Namens de gemeente controleert de GGD of onze kinderopvang aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Alle inspectierapporten zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Morgen is aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang.

"Wij kiezen bewust voor de maatschappelijke branchevereniging BMK. Waarbij de winst terugvloeit naar de kinderopvang en de kinderopvang ook aanwezig blijft in wijken waar dit soms niet rendabel is, maar kinderen het juist hard nodig hebben."
Tineke Onink, bestuurder/directeur

Overige netwerkpartners

Morgen werkt samen met scholen, schoolbesturen, gemeentes en (maatschappelijke) organisaties. Als kennispartner zijn wij actief in netwerken rond kinderen:

 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BMK – lid
  Als lid van het landelijk bestuur heeft onze bestuurder breed zicht op landelijke ontwikkelingen die bijdragen aan een pro-actief beleid in de regio.
 • Kindcentra 2020 – lid
  Als lid van de kopgroep zijn wij al jarenlang trekker en werken we mee aan de ontwikkeling van toegangsrecht voor álle kinderen en een wettelijke verankering voor een ontwikkel- en leercentrum voor kinderen van 0-12 jaar binnen één organisatie.
 • Associatie voor Jeugd – lid en bestuurslid
  Door onze deelname als kinderopvangorganisatie brengen we vooral de vroegsignalering in; hoe met de juiste ondersteuning in de bestaande omgeving van het kind kan worden voorkomen dat kinderen in een zwaardere vorm van hulpverlening belanden.
 • Rijswijk Inclusie van de gemeente Rijswijk – deelnemer
  Samen bouwen aan een sociaal verbonden Rijswijk.
 • Vereniging Netwerk Kindercentra – lid
  Samenwerken aan de nieuwe wereld van kinderopvang en onderwijs; een kansrijke wereld, met gelijke mogelijkheden voor ieder kind, een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar en optimale voorwaarden om dat te realiseren.
 • Ambtelijk kinderopvang platform van de gemeente Den Haag – deelnemer
 • Overleggen rond voor- en vroegschoolse educatie van de gemeente Rijswijk – deelnemer
 • Werkgroep jeugd en onderwijs van de gemeente Rijswijk – deelnemer
 • Platform Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Delft – deelnemer
 • Landelijk PACT Kindcentra – lid
  Voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert. Deelnemer in de landelijke commissie voor een overstijgend functiebouwwerk voor kindcentra.
 • Raad van Advies ROC Mondriaan – lid
  Met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven voor een goed beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vakkennis van toekomstig personeel. Voorbeelden zijn de gezamenlijke ontwikkeling van opleidingen voor Brede School Medewerker en IKC medewerker. Dit kreeg een landelijk vervolg.